Požiarna ochrana, OPP

Zabezpečujeme školenie OPP a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch, ako zamestnancov, vedúcich zamestnancov, protipožiarne hliadky pracoviska, protipožiarne asistenčné hliadky a osoby mimopracovného času.
Prostredníctvom technika požiarnej ochrany Vám zabezpečíme vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. Technik požiarnej ochrany okrem vyššie uvedených činností vykonáva kontrolu požiarnych uzáverov a vypracováva v rámci dokumentácie požiarnej ochrany požiarnu identifikačnú kartu, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán a vedie požiarnu knihu. Kontroluje organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracovisku, zariadenia pre protipožiarny zásah, výrobu a skladovanie horľavých látok a manipuláciu s nimi, voľnosť únikových ciest, zariadenia určené pre protipožiarny zásah a ich akcieschopnosť, prevádzkovanie a stav technických a technologických zariadení, ako ich doklady o kontrolách, dopĺňa individuálne pre každý objekt a pracovisko potrebné označenie príslušnými ( príkazmi, zákazmi a potrebnými predpismi, pokynmi ). Navrhuje a zriaďuje potrebný počet ohlasovní požiarov + ich označenie, zriaďuje protipožiarne hliadky, sprevádza požiarne kontroly zo strany Krajského alebo Okresného riaditeľstva HaZZ.
Špecialistom požiarnej ochrany zabezpečujeme vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY) k územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu alebo pri zmene účelu užívania stavby, ako aj stavebného riešenia objektov. Taktiež vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii, pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní, riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení, spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.
Kontrolu prenosných hasiacich prístrojov (vodných, práškových, penových a snehových CO2), zabezpečujeme našim technikom, ktorý má osobité oprávnenie vydané výrobcom na kontrolu prenosných hasiacich prístrojov. Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva v zmysle platných predpisov SR min. raz za 24 mesiacov, ak výrobca hasiacich prístrojov neurčí kratšiu lehotu.
Vykonávame kontrolu hadicových zariadení, pred uvedením do prevádzky a počas užívania stavby. Kontrola hadicových zariadení sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadenia neurčí kratšiu lehotu, ako je určená legislatívou SR.
Web by DUMAS