Ochrana osobných údajov (GDPR)

Za účelom spolupráce s našou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, spoločnosť StopFire, s.r.o., spracúva osobné údaje zákonne, v nevyhnutnom rozsahu danom na konkrétny účel spracúvania a v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

StopFire, s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina, IČO: 47586494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka č. 61234/L.

Voči StopFire, s.r.o., ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať Vaše zákonné práva dotknutej osoby písomne na e-mailovej adrese: info@stopfire.sk, alebo poštou na adrese StopFire, s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina.

 

Účel spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

Účel spracúvania:

 • plnenie zmluvných činností, vykonanie činností na základe prijatej objednávky alebo na základe poskytnutia súhlasu

Právny základ:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
 • Vyhláška č. 121/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
 • Vyhláška č. 356/2007 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
 • Vyhláška č. 453/200 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška č. 500/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 • Príjemcovia (súd, Polícia SR, Inšpektorát práce, Hasičský a záchranný zbor, atď.) v prípadoch, kedy nám poskytnutie údajov dotknutej osoby ukladajú právne predpisy, alebo aj je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nerealizuje

 

Práva dotknutej osoby

 • Právo na prístup

Prevádzkovateľa môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva.

 • Právo na opravu

Prevádzkovateľa môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúva.

 • Právo na obmedzenie spracúvania, a to v prípade, že:
  • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na výmaz

Máte právo prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate tomuto spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona 18/2018 Z.z, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti,
 • Právo na presnosť osobných údajov

V prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • Právo namietať
 • máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vrátane profilovania;
 • máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu.
 • Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať písomnou formou.

 • Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť StopFire, s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, a budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu alebo udeleného súhlasu. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Spoločnosť StopFire, s.r.o. Vás uisťuje, že ako prevádzkovateľ, je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch v priebehu a aj po skončení vzťahov s nami.

V prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na mob: +421 949 119 449, resp. mail: info@stopfire.sk.

 

Viac na tomto odkaze:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_ochrana-osobnych-udajov1/

Web by DUMAS