Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP

Zabezpečujeme oboznamovanie, školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, BOZP. V zmysle platnej legislatívy patrí medzi povinnosti každého zamestnávateľa pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, BOZP pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
Bezpečnotechnickú službu poskytujeme prostredníctvom bezpečnostného technika, ktorý poskytuje zamestnávateľom poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh, ako aj iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Vykoná Vám prehliadku pracoviska a vypracuje vstupný audit, na základe ktorého spracuje potrebnú dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, BOZP. Každá dokumentácia BOZP je individuálne prispôsobená pre konkrétny subjekt. Súčasťou dokumentácie BOZP sú záznamy z oboznamovania, školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kniha vykonávania kontrol pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný poriadok pracoviska, pracovné podmienky, smernica a plán kontrol BOZP, prispôsobený projekt výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov, poverenia zodpovednosti zamestnancov pre jednotlivé zariadenia a úkony, záznamy o kontrolách dodržiavania zákazov, príkazov, harmonogram a evidencia vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy, vypracované potrebné ( príkazy, pokyny, zákazy, všeobecné zásady správania sa na pracovisku, základné zásady bezpečnej práce, prevádzkové poriadky, smernice, metodika a postupy pri úrazoch, a iné. Bezpečnostný technik je oprávnený u zamestnávateľa, u ktorého vykonáva odbornú činnosť, uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, BOZP, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca. Spolupracuje a sprevádza kontroly z príslušného inšpektorátu práce v súvislosti s BOZP na pracovisku.
Autorizovaný bezpečnostný technik je vyšší stupeň bezpečnostného technika, ktorý vykonáva samostatne činnosti, akými sú úlohy bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v zákone 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov – príloha č. 1, vypracuje a spolu so zamestnancami, zástupcami zamestnancov a riadiacimi zamestnancami zamestnávateľa rieši pracovné úrazy, choroby z povolania a nebezpečné udalosti, vykonáva činnosti koordinátora stavieb a ak je potrebné vykonáva kontrolnú činnosť bezpečnostného technika.
Koordinátorom BOZP zabezpečíme stavebníkovi vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku.
Koordinácia zahŕňa uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, určovanie času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, úprava plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác, spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov, zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
Web by DUMAS